DiF_7_25.jpg

Zarządzanie innowacją w organizacji

Rola innowacji dla rozwoju społeczno--ekonomicznego we współczesnym świecie jest niezaprzeczalna. W dobie...

DiF_7_21.jpg

Szybka Ścieżka w sześciu smakach, czyli o POIR 1.1.1 od kuchni

Szybka Ścieżka to zwyczajowa nazwa flagowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR): działania...

DiF_7_07.jpg

Partner w projekcie – jak go pozyskać?

Działania każdego projektu powinny zmierzać do jak najskuteczniejszej realizacji jego celu, a więc rozwiązania...

DiF_7_49.jpg

Fundusze europejskie – zagadnienia podatkowe a dotacje

W przypadku korzystania z funduszy europejskich istotne znaczenie mają też kwestie podatkowe. Często...

DiF_7_36.jpg

Naznaczony dotacją unijną

Jeżeli udało nam się z powodzeniem przejść przez niełatwy proces aplikowania o fundusze europejskie,...

Aplikowanie

DiF_7_07.jpg

Partner w projekcie – jak go pozyskać?

Działania każdego projektu powinny zmierzać do jak najskuteczniejszej realizacji jego celu, a więc rozwiązania wskazanego problemu. Niestety, często jeden podmiot nie jest w stanie sam zrealizować założonego przedsięwzięcia w należytym wymiarze, mają na to wpływ różne przyczyny – niewystarczające środki finansowe, zasoby ludzkie, techniczne, niewystarczające doświadczenia. Właściwym rozwiązaniem takiego problemu jest nawiązanie współpracy z inną jednostką lub podmiotem, który swoimi zasobami uzupełni braki i da możliwość właściwej realizacji projektu.

Profesjonalny EFS

DiF_7_11.jpg

Realizacja przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

Na lata 2014-2020 samorządy województw dostały do dyspozycji kwotę aż 31 mld euro. Stanowi to 40% kwoty przyznanej Polsce w ramach polityki spójności. Podział tej kwoty między poszczególne województwa odbył się po konsultacjach ministerstwa z urzędami marszałkowskimi i opierać się miał na ich potrzebach rozwojowych.

Rozwiązania dla innowacji

DiF_7_25.jpg

Zarządzanie innowacją w organizacji

Rola innowacji dla rozwoju społeczno--ekonomicznego we współczesnym świecie jest niezaprzeczalna. W dobie zaawansowanej globalizacji, zmniejszającego się znaczenia dostępu do surowców lub taniej siły roboczej jako przewagi konkurencyjnej, coraz większego znaczenia nabiera gospodarka oparta na wiedzy jako motor budowania siły gospodarczej z zachowaniem odpowiedzialności społecznej.

Z korzyścią dla środowiska

DiF_7_36.jpg

Naznaczony dotacją unijną

Jeżeli udało nam się z powodzeniem przejść przez niełatwy proces aplikowania o fundusze europejskie, a w ręce trzymamy podpisaną umowę o dofinansowanie, warto poinformować o tym nasze otoczenie biznesowe. Jak się okazuje, nie jest to tylko nasze prawo, ale przede wszystkim obowiązek – spełnienie zadań dotyczących informacji i promocji jest jednym z warunków pozytywnego rozliczenia projektu, podobnie jak właściwie przeprowadzona archiwizacja dokumentacji projektowej.

Finanse w projekcie

DiF_7_45.jpg

Konkurs ofert w praktyce, czyli 4 kroki do wyboru najlepszego podwykonawcy

Przyczyn zlecania wykonawstwa zewnętrznym podmiotom jest wiele. Z jednej strony bywa to chęć ograniczenia kosztów własnej działalności. Podwykonawstwo eliminuje konieczność ponoszenia kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników czy też utrzymywaniem składników majątku. Dzięki temu pozwala skupiać się na podstawowej działalności firmy. Z drugiej strony daje dostęp do oferty specjalistycznych firm dysponujących wykwalifikowanym personelem i, często bardzo drogą, technologią.

Zarządzanie projektem

DiF_7_62.jpg

Podwykonawstwo w Horyzoncie 2020

Sięgając po środki europejskie z Programu Ramowego Horyzont 2020 (H2020) na realizację innowacyjnych i nowatorskich pomysłów badawczych, należy nastawić się na podejmowanie działań zgodnych z określonymi zasadami. Jedną z nich jest powołanie międzynarodowego konsorcjum, w którym każdy z partnerów będzie miał przypisane konkretne zadania, mające doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu projektu.

O tym się (nie) milczy

DiF_7_32.jpg

Cesja dotacji

Na gruncie polskiego prawa nie ma klauzuli, która by zakazywała dokonywania cesji dotacji unijnych. Co to zatem oznacza? Jak w praktyce można dokonywać cesji dotacji unijnych? Po co to robić i w jakich okolicznościach? Na ile jest to realne praktycznie, a na ile pozostające za drzwiami katedr na wydziałach prawniczych czy ekonomicznych?

Aktualności

Konkurs INNOSTAL

Dotacje i fundusze 7/2016 Tekst otwarty

28 kwietnia 2016 r. NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Posadź las z ARiMR

Dotacje i fundusze 7/2016 Tekst otwarty

1 czerwca rusza kolejne działanie finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” można składać od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Archiwum