Temat numeru

Kredyt na innowacje technologiczne – case study

Justyna Kobza   Dotacje i fundusze 12/2017

Przedsiębiorstwo X.Y.Z. Sp. z o.o., będące uznanym w Polsce i Europie producentem profesjonalnej odzieży sportowej, postanowiło zrealizować inwestycję polegającą na wdrożeniu do produkcji nowego i innowacyjnego produktu w postaci inteligentnej odzieży dla ratowników i wspinaczy górskich oraz innych użytkowników uprawiających ekstremalne sporty w niskich temperaturach.

DiF_12_18.jpg

Kredyty inwestycyjne – czy są korzystniejsze niż dotacja?

Pytanie postawione w tytule może się wydawać co najmniej kontrowersyjne, jeśli nie prowokacyjne, jednak w pewnych warunkach kredyt może być jedynym realnym źródłem finansowania inwestycji. Nie znaczy to jednak, że ten instrument zewnętrznego finansowania nie posiada istotnych przewag w stosunku do bezzwrotnej formy wsparcia, nawet gdy jej uzyskanie jest możliwe.

Dotacje i fundusze

DiF_12_23.jpg

Członkostwo w klastrze – wysokie noty w wyścigu wniosków

Światowa gospodarka wywiera na uczestnikach rynku określone zachowania, w tym konieczność budowania silnych struktur umożliwiających pojedynczym podmiotom jednocześnie indywidualny rozwój, jak i współpracę zespołową. Taką rolę pełnią klastry oferujące liczne korzyści, w tym dodatkową punktację w ocenie wniosków. Z Joanną Okońską-Kubicą – prezesem zarządu spółki Centrum Kooperacji Recyklingu – koordynatorem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu rozmawia dr Ksenia Buglewicz.

DiF_12_28.jpg

Dofinansowane usługi doradcze, czyli do 70% w poddziałaniu 2.3.1 POIR

Czego potrzebuje firma? Jakie technologie można, a jakie należałoby wdrożyć w przedsiębiorstwie? Które spośród innowacyjnych rozwiązań mogą przynieść największe korzyści? W jaki sposób efektywnie wprowadzić innowacyjny produkt na rynek? Na te i na wiele innych pytań odpowiedzą w ramach świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym konsultanci ośrodków innowacji akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

DiF_12_35.jpg

Badania na rynek

Marcin Nowak   Dotacje i fundusze 12/2017

Niebawem, bo już w marcu 2017 r., rusza kolejna edycja projektu 3.2.1 Badania na rynek. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych cech konkursu oraz przeprowadzenie krótkiej analizy branż, w których stosunkowo najczęściej przyznawane są dofinansowania.

Labirynt finansowy

Strategie na...

Narzędzia

DiF_12_61.jpg

Analiza ryzyka metodą Monte Carlo

Adam Kopeć   Dotacje i fundusze 12/2017

Zarządzanie ryzykiem i obliczanie jego prawdopodobieństwa jest bardzo ważne w planowaniu projektów, gdyż pozwala obniżyć ryzyko lub zrezygnować ze zbyt ryzykownych projektów, czyli takich, których analiza doprowadziła do wniosku, że prawdopodobieństwo straty jest zbyt wysokie. Coraz częściej w analizie ryzyka projektów pomocne okazują się programy takie jak Excel. Metodą analizy ryzyka, w której łatwo wykorzystać możliwości Excela, jest metoda Monte Carlo.

O tym się (nie) milczy

MŚP czy nie MŚP – jak prawidłowo wyznaczyć status przedsiębiorstwa?

Określenie statusu przedsiębiorstwa nie jest wcale taką oczywistą sprawą. Definicja MŚP bywa różnie rozumiana. Wynika to z nieco odmiennych wytycznych wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zaleceń Komisji Europejskiej (art. 1 zał. I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu).

DiF_12_57.jpg

Dwa słowa o OZE ...

Najwięcej pytań dotyczących konkursów związanych z OZE dotyczy dwóch kwestii. Pierwsza z nich wiąże się z wysokością zwrotu, na jaką można liczyć. Druga to, w jaki sposób przygotować skutecznie wniosek aplikacyjny. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na oba pytania, przybliżając Państwa do osiągnięcia sukcesu, a w efekcie wdrożenia inwestycji w życie.

Aktualności

100 tys. zł na pozarolniczą działalność gospodarczą

Dotacje i fundusze 12/2017 Tekst otwarty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. będzie przyjmować wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Wsparcie jest możliwe w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Ponad miliard złotych w 14 projektach drogowych

Dotacje i fundusze 12/2017 Tekst otwarty

W pięciu miastach Polski dojdzie do niecodziennego procederu. Ministerstwo Rozwoju na inwestycje drogowe przeznaczy o ponad 158 mln zł unijnych funduszy więcej niż pierwotnie zakładały ustalenia konkursowe w ramach programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). W ocenie konkursu z działania 4.2 POIiŚ „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego” projekty Gorzowa Wielkopolskiego, Nowego Sącza, Torunia i Sosnowca uzyskały po 59 punktów tj. 73,75 proc. maksymalnej punktacji.

Społeczna Agencja Najmu

Dotacje i fundusze 12/2017 Tekst otwarty

W drugiej połowie 2017 r. Ministerstwo Rozwoju w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) ogłosi konkurs na przetestowanie i upowszechnienie funkcjonowania koncepcji Społecznej Agencji Najmu. Adresatem konkursu będą głównie jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane wdrożeniem Społecznych Agencji Najmu na swoim terenie.

Szybka Ścieżka znów dostępna

Dotacje i fundusze 12/2017 Tekst otwarty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I Osi Priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” POIR 2014-2020 ogłosiło nabór wniosków do Działania1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Dla kogo: Wzorem ubiegłych edycji, konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Bezzwrotna dotacja na strategię eksportową

Dotacje i fundusze 12/2017 Tekst otwarty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosi w marcu kolejny nabór w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Polska Wschodnia. Konkurs dotyczy dotacji na wsparcie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego a także udziału w zagranicznych targach i misjach handlowych.

Archiwum